Hermed dagsordenen til generalforsamling:

1.Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingentBestyrelsen foreslår at kontingent Elite udgår, og de medlemmer der p.t. har elite kontingent ændres til motion/speed
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslagForslag til ændring af vedtægter, redaktionelle samt mindre ændringer vedr. §8 stk. 1, §9 stk.2 og stk. 10.
7. Valg af
a) kasser – Gitte Heise er først på valg om 2 år da hun er trådt til i utide.
b) bestyrelse – på valg er 2 bestyrelsesmedlemmer    Lars Mødekær – ønsker ikke genvalg    Finn Jacobsen – ønsker genvalgc) 1 eller flere suppleanter – på valg er: Claus Eriksen – ønsker genvalg.
8. Valg af
a) 1 revisor – på valg er: Heidi Aarestrup – ønsker ikke genvalg
b) 1 revisorsuppleant – på valg er: Peter Andersen.
9. Eventuelt